Copy advice jest poufnym, niewiążącym zaleceniem, dotyczącym konkretnego przekazu reklamowego, które może być udzielone reklamodawcy, medium lub agencji reklamowej. Ideą copy advice jest zapobieganie ewentualnym problemom z treścią przekazu reklamowego i może być udzielone na każdym etapie produkcji reklamy.

ZASADY UDZIELANIA COPY ADVICE

1. Copy advice jest opinią wyrażaną przez biuro Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy na temat zgodności reklamy z Kodeksem Etyki Reklamy.

2. Copy advice jest udzielane przez zespół składający się z co najmniej dwóch osób z udziałem dyrektora generalnego lub zastępcy dyrektora generalnego.

3. Copy advice może być udzielane na każdym etapie produkcji reklamy. W ramach jednego copy advice możliwe jest dwukrotne konsultowanie wprowadzanych zmian.

4. Copy advice nie ma charakteru wiążącej opinii, stanowi jedynie zbiór zaleceń, których wypełnienie jest niezbędne do osiągnięcia zgodności Reklamy z Kodeksem Etyki Reklamy.

5. Komisja Etyki Reklamy nie jest zobowiązana do uwzględniania udzielonych copy advice w trakcie postępowania, jednak informacja o udzielonym Copy advice jest przekazywana zespołowi orzekającemu.

6. Copy advice jest udzielane w ciągu trzech dni roboczych. W przypadku zapytań kierowanych przez stacje telewizyjne czas odpowiedzi na zapytanie wynosi 2 dni robocze.

7. Sygnatariusze KER nie ponoszą żadnych opłat z tytułu udzielanych copy advice. Pozostałe podmioty wnoszą opłatę w wysokości 1000 zł netto.

8. Wszelkie materiały przekazane do biura Rady Reklamy w ramach copy advice traktowane są jako poufne.

9. Materiały przesyłane do biura Rady Reklamy w ramach copy advice nie podlegają zwrotowi.

10. Rada Reklamy nie publikuje szczegółowych informacji na temat udzielanych copy advice. Opracowywane są jedynie ogólne statystyki dotyczące udzielanych porad, bez wskazywania źródeł zapytań.


Międzynarodowa Sieć Copy-Advice

Rada Reklamy jest częścią międzynarodowej sieci copy-advice, dającej reklamodawcom z całego świata możliwość pozyskania opinii organizacji samoregulującej rynek, na którym reklamodawca chce prowadzić działalność. Poprzez sieć copy-advice reklamodawcy mogą pozyskać opinię z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Węgier, Irlandii, Włoch, Holandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Turcji oraz oczywiście z Polski. System umożliwia pozyskanie opinii na wszystkich wyżej wymienionych rynkach przy jednym zgłoszeniu, co znacznie skraca czas pozyskania opinii.