Zgodnie z punktem 37 Regulaminu Rozpatrywania Skarg na posiedzeniu Komisji Etyki Reklamy Zespół Orzekający:

1) podejmuje uchwałę w której może:

  1. odrzucić skargę, jeżeli nie podlega ona rozpatrzeniu przez KER na podstawie statutu Rady Reklamy, Kodeksu lub pkt. 12 regulaminu,
  2. oddalić skargę z uwagi na brak dowodów lub faktu naruszenia norm Kodeksu,
  3. uznać, że reklama narusza normy Kodeksu,
  4. uznać, że w reklamie powinny zostać wprowadzone zmiany w taki sposób, aby usunąć naruszenie norm Kodeksu w najbliższym możliwym terminie,
  5. zająć stanowisko skierowane do skarżonego, w którym KER stwierdza, że rozpowszechnianie reklamy powinno zostać wstrzymane;

 

2) Zespół Orzekający, zajmując stanowisko, o którym mowa w pkt. 1 lit. d albo e, zobowiązany jest jednocześnie zakreślić skarżonemu (reklamodawcy) termin na – odpowiednio – zmianę albo wstrzymanie rozpowszechniania reklamy będącej przedmiotem uchwały, uwzględniając przy tym obiektywnie występujące możliwości techniczne i organizacyjne jej wykonania;


3) w przypadku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Zespół Orzekający zarządza, aby Rada Reklamy wraz z doręczeniem skarżonemu odpisu uchwały, o jej treści powiadomiła agencję reklamową opracowującą reklamę oraz środki przekazu, które ją rozpowszechniają(-ły), o ile przysługuje im Prawo do Certyfikatu określone w pkt. 38; w zawiadomieniu Rada Reklamy zobowiąże nadto te podmioty do skierowania apelu o wykonanie uchwały przez reklamodawców i inne podmioty, które zleciły wykonanie lub rozpowszechnianie reklamy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.