Przedsiębiorcy mają możliwość składania skarg na komunikację marketingową innego reklamodawcy. Skargi wnoszone przez przedsiębiorców muszą pozostać w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i składane są do Biura Rady Reklamy pisemnie lub mailowo na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 Regulaminu Rozpatrywania Skarg.


Formularz skargi dla przedsiębiorców


Rozpatrzenie skargi B2B jest bezpłatne dla sygnatariuszy Kodeksu Etyki Reklamy. Dla podmiotów nie posiadających certyfikatu „Reklamuję Etycznie", rozpatrzenie skargi wynosi 5000zł + VAT.