Użyte w Porozumieniu Nadawców Telewizyjnych w sprawie zasad rozpowszechniania Reklam i Wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana określenia oznaczają:

Audycja dla dzieci – audycja telewizyjna w rozumieniu Ustawy o radiofonii i telewizji, która ze względu na porę nadawania (w godzinach: od godz. 6:00 do godz. 20:00) i treść jest adresowana (skierowana) głównie do odbiorców (dzieci) w wieku od 4 (czterech) do 12 (dwunastu) lat;

Kryteria żywieniowe – dokument pt. „Kryteria żywieniowe do samoregulacji dotyczącej reklamy żywności skierowanej do dzieci w wieku poniżej 12 roku życia” z grudnia 2013 roku, opracowany przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców z siedzibą w Warszawie, przekazany Nadawcom telewizyjnym przez Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy z siedzibą w Warszawie, zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 13 do Porozumienia, zweryfikowany przez Instytut Żywności i Żywienia z siedzibą w Warszawie;

Nadawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub osobowa spółka handlowa, która tworzy i zestawia program telewizyjny oraz rozpowszechnia go lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania;

Program telewizyjny – uporządkowany zestaw audycji, przekazów handlowych lub innych przekazów, rozpowszechniany w całości, w sposób umożliwiający jednoczesny odbiór przez odbiorców w ustalonym przez Nadawcę układzie;

Reklama – przekaz handlowy pochodzący od Reklamodawcy w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług;

Reklamodawca – podmiot publiczny lub prywatny zlecający rozpowszechnianie Reklam i Wskazań sponsorskich w programach telewizyjnych;

Strony – stronami Porozumienia są Nadawcy telewizyjni, którzy zawarli Porozumienie lub inni Nadawcy, którzy złożą pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Porozumienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do Porozumienia);

Ustawa o radiofonii i telewizji – ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. (t. jedn. Dz.U.2011.43.226 z późn. zm.);

Wskazanie sponsorskie – wskazanie zawierające nazwę, firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność, odniesienie do jego towarów, usług lub ich znaku towarowego.